പൂമുഖം

 

 കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്കും, അവരുടെ ആശ്രിതരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുമുള്ള സൌജന്യ മത്സര പരീക്ഷ പരിശീലന പരിപാടി  

 

പുസ്തകങ്ങൾ സൌജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നു  

 

"കിലെ ന്യൂസ്‌  2015 ഒക്ടോബർ - ഡിസംബർ എഡിഷന്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു"  

 

"ഞാനും എെൻറ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളും ഒന്നാം പതിപ്പ് എംപ്ലോയീസ് പ്രോവിഡൻറ് ഫണ്ട് നിയമവും പദ്ധതികളും" പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

 

"ഞാനും എെൻറ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളും രണ്ടാം പതിപ്പ് കേരള ചുമട്ടു തൊഴിലാളി നിയമം 1978" പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു


""ഞാനും എെൻറ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളും മൂന്നാം പതിപ്പ് തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ക്ഷേമപദ്ധതികൾ" പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

 

 "കിലെ ന്യൂസ്‌  2016 ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബർ (മലയാളം) എഡിഷന്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു"  

കേരള ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലേബര്‍ & എംപ്ലോയ്മെന്റ്

1955-ലെ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി സാഹിത്യ ശാസ്ത്രീയ ധർമ്മ സംഘങ്ങൾ രജിസ്റ്റരാക്കൽ നിയമപ്രകാരം 1978-ൽ കേരള സംസ്ഥാന വകുപ്പിന് കീഴിൽ സ്ഥാപിതമായ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലേബർ ആൻറ് എംപ്ലോയ്മെൻറ് (കിലെ). തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പഠനവും ഗവേഷണവും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഈ സ്ഥാപനം തൊഴിലാളികൾ, തൊഴിലാളി സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ, തൊഴിലുടമ പ്രതിനിധികൾ, തൊഴിലും നൈപുണ്യവും വകുപ്പിന് കീഴിൽ വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർക്കുവേണ്ടി പരിശീലന പരിപാടികളും, ശിൽപശാലകളും,  

     
     
  ശ്രീ.ടി.പി.രാമകൃഷ്ണന്‍
തൊഴില്‍ വകുപ്പ് മന്ത്രി
കിലെ പ്രസിഡന്റ്
   
   
   
   

 

  • അവസാന ഭേദഗതി: Saturday 01 July 2017, 10:02:00.